دم باریک، سیم چین، انبردست ام آر تی MRT

دم باریک، سیم چین، انبردست ام آر تی MRT