قیچی باغبانی با دسته بدون روکش و فنر اضافی

قیچی باغبانی با دسته بدون روکش و فنر اضافی