سمپاش‌ها

سمپا‌ش‌های ۲۰ لیتری، ۸ لیتری و ۳ لیتری تولید شده توسط MRT

چالک لاین و چسب کوالا

تولید شده توسط MRT

فواره‌ها

فواره‌ی ۴ شاخه، ۵ شاخه و ۳۶۰ درجه تولید شده توسط MRT