سیلندر ۷۰ و ۹۰ میلی متری با ۷ کلید ساخته شده از آلیاژ برنج

سیلندر ۷۰ و ۹۰ میلی متری با ۷ کلید ساخته شده از آلیاژ برنج